Skip to navigationSkip to content
Shinobu Matsui

Shinobu Matsui

Head of UZABASE Corporate at Uzabase, Inc

I am in charge of Uzabase group corporate.