Skip to navigationSkip to content
Yuta Hoshino

Yuta Hoshino

CEO at Ge-nie inc

All play and no work makes Yuta a dull boy. All play and no work makes Yuta a dull boy. All play and no work makes Yuta a dull boy. All play and no work makes Yuta a dull boy. All play and no work makes Yuta a dull boy. All play and no work makes Yuta a dull boy.